Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to uproszczona księgowość w oparciu o którą Podatnicy rozliczają się z Urzędem Skarbowym. Z tego typu uproszczeń korzystają głównie :

  • osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą),
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Podatnicy Ci mogą dobrowolnie stosować zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości (od początku następnego roku obrotowego), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej
2 000 000 euro netto (próg ten jest progiem ustalanym przez właściwego Ministra ds. Finansów).

 

„Mała księgowość” różni się od pełnej księgowości tym, że wymaga prowadzenia zdecydowanie mniej szczegółowej ewidencji. Przedsiębiorca musi jedynie – co do zasady – prowadzić:

  • ewidencję środków trwałych,
  • ewidencję przebiegu pojazdu,
  • rejestr VAT sprzedaży i zakupów – w przypadku czynnych podatników VAT,
  • księgę przychodów i rozchodów – w przypadku opodatkowania skalą podatkową czy podatkiem liniowym,