Ubezpieczenia

Oferujemy Państwu nieodpłatną obsługę licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego.
W ramach tej obsługi gwarantujemy :

1. Merytoryczną obsługę ubezpieczeń, a w tym:

a. opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego, dostosowanego do branży i specyfiki działalności Klienta w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, życiowych i zdrowotnych;
b. negocjowanie wysokości stawek ubezpieczeniowych,
c. negocjowanie dodatkowych klauzul i szczególnych zapisów w umowach ubezpieczeniowych,
d. negocjowanie wysokości funduszu prewencyjnego i udziału w zysku,
e. bieżące doradztwo w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
f. bieżącą analizę ofert rynku ubezpieczeniowego w zakresie nowych rozwiązań produktowych,
g. zastosowanie polis generalnych w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych,
h. doradztwo przy udziale konsultantów i specjalistów z różnych dziedzin: z zakresu prawa ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem, ochrony przeciwpożarowej oraz firm audytujących,

2. Techniczną obsługę ubezpieczeń, a w tym:

a. formułowanie wniosków do Zakładów Ubezpieczeń dotyczących wystawienie polis;
b. fizyczne dostarczenie polis do Klienta;
c. bieżące informowanie o terminach płatności rat składek oraz wznowień polis;
d. bieżące raportowanie o przebiegu umów ubezpieczenia i szkodowości;
e. występowanie do Zakładów Ubezpieczeń o dokonanie zwrotów składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów;
f. pomoc przy likwidacji szkód w zakresie:
   – opracowania i wdrożenia uproszczonego systemu likwidacji szkód, obejmującego szczegółowe procedury postępowania w przypadku szkody;
   – przejęcia do dalszej likwidacji szkód będących w toku;
   – przyjmowania zgłoszeń szkód i przekazywania ich do Zakładu Ubezpieczeń;
   – ustalenia okoliczności i przyczyn powstania szkody;
   – udziału w oględzinach powstałych szkód;
   – kompletowania niezbędnej dokumentacji szkodowej;
   – bieżącego monitorowania procesów odszkodowawczych (nadzorowanie terminów wypłat odszkodowań, kompletności dokumentacji itp.);
   – formułowania odwołań w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania;
   – negocjowania wypłat zaliczek na poczet wypłaty odszkodowania;
   – informowania o koniecznych czynnościach w celu zabezpieczenia mienia po szkodzie;
   – organizowania wraz z Zakładem Ubezpieczeń sprzedaży pozostałości po szkodzie;
   – sporządzania dla potrzeb Zarządu raportów informujących o przebiegu ubezpieczeń i szkodowości w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych i życiowych;
   – wyznaczenia osób spośród pracowników naszej firmy do stałego kontaktu w procesie likwidacji szkody oraz w zakresie obsługi ubezpieczeń;
   – przeprowadzenia dla pracowników Klienta zajmujących się problematyką ubezpieczeń stosownych szkoleń w zakresie poszczególnych ryzyk , prewencji i procedur postępowania w przypadku szkody;
   – wypowiadaniu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego pojazdów w stosunku do których zmienił się ubezpieczyciel;
   – wykonywaniu zdjęć pojazdów i czynności technicznych niezbędnych w procesie zawarcia ubezpieczenia floty oraz likwidacji szkód komunikacyjnych.