Procedury uzgodnione

Dlaczego warto wybrać usługę uzgodnionych procedur? Gdyż jest swoistym przeglądem wybranych informacji, oferującym:

 1. Możliwość szybkiego zbadania konkretnych informacji finansowych bądź wybranego obszaru działania firmy – bez konieczności prowadzenia pełnego audytu lub całościowego przeglądu.
 2. Najlepszą drogę do sprawdzenia firmy – pozwala zidentyfikować i oszacować w różnych obszarach ryzyko związane z prowadzeniem działalności.
 3. Informacje pomocne w procesie przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży.
 4. Możliwość sprawdzenia stopnia wdrożenia rekomendacji właścicielskich lub wprowadzonych w firmie korekt lub ulepszeń, np. wynikających z zaleceń badania audytorskiego.
 5. Ocena poprawności przygotowanych bądź wdrażanych w firmie procedur.
 6. Sprawdzenie najważniejszych obszarów ewidencyjnych przedsiębiorstwa.
 7. Prześwietlenie procedur kontroli wewnętrznej (windykacja, zapasy, wydatki o znaczących wysokościach).
 8. Podniesienie wiarygodności i zaufania otoczenia rynkowego wobec informacji prezentowanych przez firmę

Na czym polega ta usługa ?

 1. Klient i współpracujący z nami biegły rewident uzgadniają zasady oceny i analizy wybranych informacji bądź konkretnego elementu organizacji firmy.
 2. W zależności od badanego obszaru biegły oraz jego współpracownicy analizują dokumenty, przeprowadzają rozmowy z pracownikami i obserwację istotnych czynności lub składników majątku, a także wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania usługi.
 3. Prace odbywają się w sposób i w czasie uzgodnionym z zamawiającym usługę.
 4. Usługa kończy się przekazaniem raportu zawierającego dokładny opis wykonanych czynności.
 5. Szczegółowy zakres raportu jest uzgadniany każdorazowo w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.
 6. Raport może zawierać szczegółową analizę ryzyka związanego z badanym obszarem, korekty do wprowadzenia, rekomendacje biegłego rewidenta dotyczące proponowanych usprawnień i ulepszeń.

Dla kogo są uzgodnione procedury ?

 1. Dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości.
 2. W wymiarze wewnętrznym dla właścicieli i zarządów firm.
 3. Dla banków i instytucji finansowych wymagających rzetelnej informacji o firmie lub jej wskazanym obszarze.
 4. Wiarygodna informacja dla kontrahentów o kondycji firmy albo funkcjonowaniu jej wybranych obszarów.
 5. Dla zainteresowanych zakupem czy sprzedażą przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo istotnych aktywów.