Kadry i płace

Nasze biuro podejmie się opracowania dokumentacji kadrowo-płacowej firmy, w tym tworzenia umów o pracę, umów zlecenia oraz prowadzenia rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Zatrudniając specjalistów od kadr oraz płac nasza firma dodatkowo oferuje usługi w zakresie doradztwa, prowadzenia dokumentacji, sporządzania list płac, zarządzania urlopami, zarządzania szkoleniami w tym z BHP , sporządzania wniosków i deklaracji.

Oferujemy Państwu usługi w następujących obszarach:

 • w obszarze ubezpieczeń społecznych
 • w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego oraz ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych
 • w obszarze GUS, PFRON i Urzędu Pracy

Dodatkowo w cenie “pakietu” oferujemy możliwość skorzystania z aplikacji HRM będącej uzupełnieniem modułu Kadry-płace.

Aplikacja ta da Państwu możliwość bieżącego dostępu do informacji kadrowych i płacowych za pośrednictwem urządzeń stacjonarnych bądź mobilnych, a jego funkcjonalny zakres przedstawiam poniżej:

Lista pracowników – ewidencja umów zleceń i kwalifikacji Pracowników

 • Można sprawdzać na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni – możecie Państwo planować pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów;
 • Można monitorować kwalifikacje swoich pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe;
 • Można również przeglądać dokumenty pracowników – kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy.

Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

 • Możecie Państwo organizować pracę z wyprzedzeniem, zyskując dostęp do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników;
 • Możecie zatwierdzać zgłoszone urlopy albo zaznaczać nieobecności o ogólnym charakterze, by później zdefiniować je zgodnie z potrzebami (L4, urlop okolicznościowy);
 • Zyskujecie Państwo dostęp do wygodnego podglądu grafiku pracy, z poziomu którego można zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy

Plan i czas pracy

 • Z poziomu aplikacji łatwo ustalicie Państwo plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie;
 • Możecie zarządzać pracą zdalną swoich podwładnych i określać zapotrzebowanie na liczbę pracowników pracujących w centrum podległości w danym dniu;
 • Określicie zapotrzebowanie na pracę swoich podwładnych, mając na uwadze konkretne stanowiska i kwalifikacje;
 • Wskażecie swoją dyspozycyjność – czyli gotowość do realizacji zadań służbowych w określonych godzinach;
 • Wydrukujecie plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzicie walidację reguł Kodeksu pracy – jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35 – godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej;