Nowe limity podatkowe od 1.01.2021

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą musieli stosować nowe limity podatkowe, zarówno dla potrzeb podatków dochodowych, VAT czy obowiązków rachunkowych.

Nowe, wyższe limity podatkowe, są wynikiem wzrostu kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października 2020 r. Kurs ten musi być stosowany do przeliczeń limitów, określonych w ustawach podatkowych w euro a zgodnie z tabelą kursów NBP, kurs euro wyniósł tego dnia 4,5153 zł co jest kursem wyższym 0,1419 zł niż w 2019 r.

W związku z tym zmianie ulegnie wysokość:

Jednorazowej amortyzacji

Przepisy podatkowe przewidują, że przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Odliczenie to jest jednak limitowane i nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 50 tys. euro. Przeliczając tę kwotę na złote w 2021 roku limit ten wyniesie 225 765,00 zł. Dotychczas było to ca. 219 tys. zł.

Limity podatkowe – mały podatnik

Mały podatnik jest definiowany na potrzeby podatków dochodowych oraz VAT.

Ministerstwo Finansów w ramach nowelizacji podatków dochodowych planuje podnieść limit dla małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro (9 030 600,00 zł).

W ramach noweli podatków dochodowych również do 2 mln euro z obecnych 1,2 mln euro ma być podniesiony limit dla podatników, którzy będą mieć prawo do korzystania z 9 proc. stawki CIT).

Druga wartość dla celów VAT dotyczy małego podatnika pośrednika. Tu przeliczenia należy dokonać z kwoty 45 tys. euro. Od 2021 r. wyniesie więc ona 203 188,50 tys. zł. Obecnie jest to kwota ca.197 tys. zł.

Ryczałt dla przedsiębiorców

Kolejny limit do przeliczenia dotyczy przedsiębiorców, którzy chcą kontynuować płacenie podatków na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą o tej formie opodatkowania jest to możliwe jeśli roczne przychody z działalności gospodarczej (nie wyłączonej z ryczałtu) mieszczą się w limicie przychodów 250 tys. euro. Po dokonaniu stosownych obliczeń, w przyszłym roku limit ten wyniesie 1 128 825,00 zł. Teraz jest to o 35 475,00 zł mniej.

Również w obszarze tego limitu resort finansów chce dokonać zmian. Ten limit miałby wzrosnąć do 2 mln euro. Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt ustawy z 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:w 2021 r.
przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej:250.000 euro1 128 825 zł
(równowartość
250 tys. euro)
przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty:250.000 euro
przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty:250.000 euro
Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty25.000 euro112 882,50 zł
(równowartość
25 tys. euro)

Kwartalny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r.

Podatnicy uprawnieni do stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. będą również mogli opłacać ten podatek za okresy kwartalne, pod warunkiem że otrzymane przez nich w 2020 r. przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą kwoty 112.882,50 zł, czyli równowartości 25.000 euro w przeliczeniu po kursie 4,5153 zł/euro.

Proponowane zmiany w 2021 r.

• podniesienie limitu przychodów z 25.000 euro do 200.000 euro umożliwiającego wybór wpłacania ryczałtu kwartalnie.

Limity podatkowe, a pełna rachunkowość

Ostatnim ważnym limitem do przeliczenia jest ten, od którego zależy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej. Po przekroczeniu przychodów w wysokości 2 mln euro przedsiębiorstwo musi przejść na pełną rachunkowość. Limit ten w złotych od przyszłego roku wyniesie 9 030 600 zł. Obecnie jest to 8 746 800 zł.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required