Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązki małych przedsiębiorców

PPK w małych podmiotach gospodarczych – ostatni etap rozszerzenia systemu

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dniem 01.01.2021 roku  nakłada na podmioty zatrudniające od 1 do 19 osób, a także na pozostałe firmy, które dotychczas nie utworzyły PPK, obowiązek zawarcia w najbliższym czasie dwóch kluczowych umów, a mianowicie :

  • umowy o zarządzanie PPK – do 23 kwietnia 2021 r.,
  • umowy o prowadzenie PPK – do 10 maja 2021 r.

Niezrealizowanie tych obowiązków wiąże się z ryzykiem poniesienia dotkliwych sankcji finansowych przez pracodawców w postaci grzywny do 1,5% rocznego funduszu płac (w przypadku nie zawarcia umowy o zarządzanie PPK) oraz od 1000 zł do 1 000 000 zł (w przypadku nie zawarcia umowy o prowadzenie PPK).

Ustawa o PPK, daje jednak możliwości na warunkowe wyłączenia i tak :

  • mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • osoby fizycznej, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Powyższe dwie grupy podmiotów, pod wskazanymi warunkami, w ogóle nie podlegają ustawie o PPK i w okresie spełniania ustawowych przesłanek nie zawierają żadnej umowy (ani o prowadzenie, ani o zarządzanie PPK).

O Programie

PPK to program dodatkowego zabezpieczenia finansowego na czas przypadający po zakończeniu aktywności zawodowej.

Środki gromadzone na rachunku PPK finansowane są z trzech źródeł:

  • przez podmiot zatrudniający (wpłaty podstawowe i ewentualnie wpłaty dodatkowe),
  • przez uczestnika (wpłaty podstawowe i ewentualnie wpłaty dodatkowe),
  • przez budżet państwa (wpłata powitalna, dopłaty roczne).

Obowiązkowe wpłaty na PPK obciążają podmiot zatrudniający (1,5% wysokości wynagrodzenia uczestnika PPK) oraz samego uczestnika, z którego wynagrodzenia odprowadzana jest wpłata w wysokości 2% zarobków. Jeżeli jednak jego wynagrodzenie ze wszystkich źródeł nie przekracza 120% wynagrodzenia minimalnego, może – dobrowolnie – zadeklarować wpłatę niższą, nie mniejszą niż 0,5% wynagrodzenia. Deklaracja taka nie zmienia nic w wysokości wpłat podmiotu zatrudniającego.

Poza obowiązkowymi wpłatami na PPK zarówno podmiot zatrudniający, jak i uczestnik PPK mogą zadeklarować wpłaty dodatkowe:

  • do 2,5% wynagrodzenia – podmiot zatrudniający,
  • do 2% wynagrodzenia – uczestnik PPK.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required