team

Zmiany zasad składania deklaracji i podań w 2023 roku

1 stycznia i 23 lutego 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w zasadach składania deklaracji i podań. Zmiany są związane m.in. z rozliczeniem PIT za 2022 r. i zgłoszeniami zaprzestania działalności w CEiDG.

Zgłoszenie zaprzestania działalności (VAT-Z)

Zmiana ma umożliwić dołączanie Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) w formie elektronicznej do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Po wprowadzeniu zmian informacja o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dołączona do wniosku CEIDG-1 zostanie przesłana z CEIDG do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Obecnie przedsiębiorca objęty wpisem do CEIDG, który decyduje się na zakończenie działalności po złożeniu wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG dodatkowo musi udać się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w celu złożenia zgłoszenia VAT-Z w postaci papierowej lub wysłać takie zgłoszenie w postaci elektronicznej. Nie każdy przedsiębiorca dopełnia tej formalności, o czym wielokrotnie sygnalizowały urzędy skarbowe, które muszą wzywać takiego przedsiębiorcę do dopełnienia obowiązku złożenia VAT-Z. Sami przedsiębiorcy również zgłaszają postulaty o rozszerzenie ,,jednego okienka’’ i umożliwienie dopełnienia wszystkich obowiązków w jednym miejscu i przy jednej czynności. Podatnik wpisany do CEIDG nadal będzie miał wybór, czy dołączy druk VAT- Z do wniosku CEIDG-1, czy złoży go bezpośrednio do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w postaci elektronicznej albo papierowej).

Deklaracje PIT-16A

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przywróciła odliczenia od podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej części składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacona i odliczona od karty podatkowej będzie wykazywana w deklaracji PIT-16A, składanej po upływie roku podatkowego, w terminie do końca lutego. Zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym projekt zakłada przywrócenie podatnikom możliwość opatrywania deklaracji PIT-16A podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia.

Katalog deklaracji

W związku z zastosowaniem nowych rozwiązań informatycznych deklaracje podatkowe udostępniane dotychczas na stronie https://www.podatki.gov.pl/ wytwarzane w technologii deklaracji elektronicznych w formacie pdf zostaną zastąpione przez interaktywne formularze z edytorem on-line (przeglądarkowym).

Zrezygnowano z enumeratywnego wymieniania poszczególnych deklaracji. Wskazanie zamkniętego katalogu deklaracji w przypadku dokumentów udostępnianych za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/ jest możliwe, niemniej jednak odstąpiono od przyjęcia takiego rozwiązania, ponieważ w wyniku prowadzonych prac
informatycznych katalog udostępnianych dokumentów ulega cyklicznemu wdrażaniu. Przyjęto zatem rozwiązanie polegające na ogólnym wskazaniu deklaracji składanych w podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem, o ile deklaracje takie zostaną udostępnione na przedmiotowej stronie. Pozwoli to uniknąć wielokrotnej konieczności nowelizacji rozporządzenia.

Należy przy tym dodać, że zgodnie z definicją „deklaracji” zawartą w Ordynacji podatkowej deklaracjami są również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. I do takich dokumentów również ma zastosowanie opisane rozwiązanie.

Podpisywanie deklaracji podpisem zaufanym lub osobistym

Katalog dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, tj. o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia, proponuje się poszerzyć o:

a) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z), jeżeli jest przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej

b) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności
gospodarczej oraz zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego – celem umożliwienia podpisywania zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym podpisem przy wykorzystaniu profilu zaufanego, który w praktyce jest najczęściej wykorzystywanym rodzajem podpisu;

c) deklarację uproszczoną w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA), Nowy wzór deklaracji AKC-UA, wejdzie w życie z dniem 13 lutego 2023 roku. Zawiera on dodatkowe pozycje dla wprowadzenia możliwości przesyłania nowego wzoru deklaracji przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Dokumenty podpisywane innym podpisem – nowelizacja PIT

Katalog dokumentów, które mogą być opatrywane innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, proponuje się poszerzyć o:

a) informację o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ),

b) informację o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (PIT-CSR/PIT-CSRS),

c) informację o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (PIT-RB/PIT-RBS),

d) deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

Zmiany są wprowadzone w związku z nowelizacją PIT w 2022 r.

Oświadczenie PIT-OP

W art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) dodany został ust. 3e. Przepis ten stanowi, że w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podatnik może wycofać uprzednio wyrażoną zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego; po wycofaniu zgody nie stosuje się przepisu ust. 3c. Zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana nazwy oświadczenia składanego przez podatnika (PIT-OP). Nazwa PIT-OP będzie brzmiała: „Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

Wejście w życie

Projektowane zmiany mają charakter techniczny i mają na celu usprawnienie komunikacji podatnika z organami podatkowymi. Zmiany rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem zmian dotyczących składania deklaracji w podatku akcyzowym, które wejdą w życie 23 lutego 2023 r., a co jest powiązane z terminem wejścia w życie zmian w tym podatku.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – opublikowany 12 grudnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required