Amortyzacja samochodu o napędzie elektrycznym.

Samochód osobowy o napędzie elektrycznym, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), powinien być zaklasyfikowany jako samochód osobowy (symbol KŚT 741). Dlatego podlega on amortyzacji według stawki 20%. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0114-KDIP2-1.4010.158.2022.2.JF.

Jak zaklasyfikować w KŚT samochód osobowy o napędzie elektrycznym

Spółka, która jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność w zakresie doradztwa biznesowego oraz pozyskiwania i rozliczania dla swoich klientów różnego rodzaju dotacji, planuje zakup nowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym. Cena nabycia tego samochodu przekracza 10.000 zł netto, a planowany okres użytkowania wynosi więcej niż rok. W związku z tym, samochód ten stanowi środek trwały podlegający amortyzacji. Spółka zwróciła się z pytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej, czy samochód osobowy o napędzie elektrycznym podlegać będzie amortyzacji według stawki 18%.

Spółka, na podstawie analizy Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładała, że samochód osobowy o napędzie elektrycznym będzie podlegać amortyzacji według stawki 18%. Planowała zaklasyfikować samochód do grupowania 745 jako “Pozostały samochód o napędzie elektrycznym”.

Klasyfikacja KŚT i stawka amortyzacji elektrycznego samochodu osobowego. Wyjaśnienia fiskusa

Krajowa Informacja Skarbowa nie zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. KIS wyjaśnił, że samochód osobowy o napędzie elektrycznym, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), powinien być zaklasyfikowany jako samochód osobowy (symbol KŚT 741), a nie jako “Pozostały samochód o napędzie elektrycznym” (symbol KŚT 745). W związku z tym, zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stawka amortyzacyjna dla samochodów osobowych wynosi 20%, a nie 18%.

KIS podkreśliła, że samochód osobowy o napędzie elektrycznym spełnia definicję pojazdu samochodowego określoną w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tj. jest pojazdem samochodowym – pojazdem silnikowym, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. W związku z tym, stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe.

W świetle powyższych informacji, należy zastosować stawkę amortyzacyjną wynoszącą 20% dla samochodu osobowego o napędzie elektrycznym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.158.2022.2.JF

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required