team

Nie ma PCC od podwyższenia kapitału spółki na pokrycie zobowiązań dotyczących spraw zdrowia – zmiana interpretacji

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki prowadzącej szpital nie jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeżeli czynność ta służy realizacji zobowiązań i wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia. Takie stanowisko zajął Szef KAS zmieniając wcześniejszą interpretację indywidualną wydaną w tej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynikało, że na mocy uchwały wspólników z 18 października 2019 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, działającego w formie spółki kapitałowej. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i miało na celu pokrycie zobowiązań Spółki wynikających z bieżącej działalności związanej z realizacją świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów i zadań z zakresu ochrony zdrowia. Spółka uregulowała należności za dostawy leków i materiałów medycznych koniecznych do realizowania procedur medycznych na oddziałach. 

W ocenie Szefa KAS wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji cele, na które zostały wykorzystane środki uzyskane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym uregulowanie należności za dostawy leków i materiałów medycznych koniecznych do realizowania procedur medycznych na oddziałach oraz świadczenia usług medycznych na rzecz pacjentów należą do spraw związanych ze zdrowiem. Skoro bowiem, jak wynika z zaistniałego stanu faktycznego, Spółka jest spółką kapitałową, powstałą w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, której jedynym udziałowcem jest województwo, wykonującą świadczenia zdrowotne (niemal wyłącznie na podstawie kontraktu z NFZ), a celem podwyższenia kapitału zakładowego jest wyłącznie umożliwienie realizacji tych zadań, to ta czynność cywilnoprawna dokonywana jest w sprawach zdrowia w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy PCC. Nie ma przy tym znaczenia czy pomiędzy podwyższeniem kapitału zakładowego spółki a sprawami zdrowia istnieje związek bezpośredni (jak uznał Wnioskodawca w przedstawionym stanowisku) czy też związek pośredni (jak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej). Ustawodawca w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy PCC nie wypowiada się na temat charakteru tego związku, dlatego należy uznać, że jego kwalifikacja w kategoriach bezpośredniości lub pośredniości z celami warunkującymi zastosowanie zwolnienia jest indyferentna.

W świetle powyższego, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – o ile było dokonane na pokrycie zobowiązań Spółki dotyczących spraw zdrowia, wynikających m.in. z dostaw leków i materiałów medycznych koniecznych do realizowania procedur medycznych na oddziałach oraz świadczenia usług medycznych na rzecz pacjentów Spółki- nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy PCC. Tym samym, w związku z omawianym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Wnioskodawca nie był zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki.

Źródło: Zmiana interpretacji indywidualnej wydana 20 czerwca 2023 r. przez Szefa KAS sygn. DOP10.841.4.3.2023 zmieniająca interpretację indywidualną z 8 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB2-3.4014.52.2020.1.MD, wydaną przez Dyrektora KIS – opublikowana 4 lipca 2023 r. na www.mf.gov.pl

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required